Vattentjänstplan, Gislaveds kommun

Swcesa har på uppdrag av Gislaveds kommun konsulterat i framtagande av en ny vattentjänstplan. Swecsa har bland annat tagit fram skyfallsområden, översvämningsområden, utbyggnadsplan och kartbilagor.

Gärdet Ronneby-Geoteknik

Ronneyby kommun undersöker om det är lämpligt att exploatera bostäder, va-ledningar samt pumpstationer. SWECSA AB reder ut de geotekniska förutsättningarna för detta.

Lokstallarna, kontor Halmstad

SWECSA AB har genomför besiktningar av mark och VA för lokstallarna i Halmstad, detta innefattar projektering av VA samt geologiskdata insamling för markanalysen.

Fyllinge 20:582 – Geoteknik

Stadsnyckeln har för avsikt att uppföra två byggnader med kontor och lager på fastigheten Fyllinge. Hus 1 på ca 1 100kvm BTA kommer ha Anticimex som hyresgäst. Hus 2 på ca 1 500kvm BTA har i dagsläget ingen hyresgäst. SWECSA AB genomförde geotekniska undersökningar på marken där insamling av data genomfördes inför byggnation.

Skredutredning Ronneby

SWECSA AB har på uppdrag av Acasa Bostad AB att utföra geotekniska beräkningar och en skredutredning inför nybyggnation av bostäder, i Ronneby. Beräkningarna avser både permanent- och byggskede. Inom fastigheten Kv Kilen 5 planeras nybyggnation av flerbostadshus med parkeringsområden, småvägar samt lekplatser. Byggnaderna planerar att grundlägga med spetsburna pålar.

Södra Cell Värö, Deponi

Södra cell är ett område i Värö, där det finns ett pappersbruk där det byggs ut en ny deponi i flera etapper. SWECSA AB har i uppdrag att kontrollera deponin i samband med återställande/skulptering av deponin i form av projektering.

Vindbryggan 7 – Miljöteknik

SWECSA AB har på uppdrag av Jana Fastigheter AB att utföra en miljöteknisk samt geoteknisk undersökning inför planerad installation av bergvärme utanför fastigheten Vindbryggan 7 (Norra vägen 9) i Halmstad kommun. De genomförda geo- och miljöundersökningarna har i grova drag omfattat följande: Historisk inventering och tidigare undersökningar. Fältundersökning och laborationsanalyser. Redovisning av geotekniska förhållanden och […]

Kirseberg – Lab

SWECSA har i uppdrag att utföra en laboratorieundersökning med standarder och metodbeskrivningar som sammanfattas nedan: Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2018. Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3. Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2. Gödningsförlust 1000°C. Skjuvhållfasthet – konförsök enligt SS 027125, utgåva 1. Skrymdensitet enligt SS027114, utgåva 2.

Utbildning Geoteknik – Göteborg

SWECSA har i uppdrag att utbilda samtliga deltagare inom geoteknik där det krävs en del förberedelser som sammanfattas nedan: Skapa utbildningsmaterial i form av en bok. Förberedelser och planering. Möten och kommunikation. Skapa en presentation specifikt avsedd för utbildningen. Framtagning av diplom till samtliga deltagare. Utbildningsagendan består av beskrivning och presentation av geologi, geotekniska fältmetoder, […]