Höjdsättning Skogarp

Under 2024 bistår SWECSA Tranemo kommun med att höjdsätta tomtindelning och vägar inför exploatering av ett nytt bostadsområde. Vi har tagit fram en höjdsättningsplan samt grov kalkyl för schakt & fyllning.

Opto 2.0 Hässleholm

Det befintliga fibernätet som finns längs med järnvägen i dag har passerat sin tekniska livslängd. För att säkerställa kommande behov uppgraderar Trafikverket fibernätet med kabel som täcker dagens behov och är förberedd för ökade krav på nätkapacitet. Under 2021 – 2023 bistådde vi Systra AB i Opto 2.0 Hässleholm. Swecsa var teknikansvariga över Mark, Mät, […]

Mark & Landskap Gisle Simhall

Sedan slutet av 2023 har vi på SWECSA bistått Gislaveds kommun med mark & landskaps-projektering för den nya simhallen i Gislaved, Gisleområdet. Slutleverans förväntas under höst 2024. Bland annat har vi projekterat Torgytor, körspår, gata, allmän platsmark, entré och park.

Hestra Brandstation

Under 2024 bistår SWECSA Gislaveds kommun med att projektera Mark & VA för en ny brandstation i Hestra. Bland annat projekterar vi nytt VA-nät, utemiljö och höjdsättning. Planerad leverans av projektet är i Maj 2024.

Torpavägen – Dagvattenutredning

SWECSA har bistått privatperson i att ta fram en dagvattenutredning vid avstyckning av en ny villatomt. Bland annat har flödesvägar, beräkningar och åtgärdsförslag tagits fram och sammanställts i ett PM för ansökan.

Stafsinge 6:10 – Nya villatomter

SWECSA har bistått en kund med att ta fram underlag och ansöka om förhandsbesked för nya villatomter i Stafsinge, Falkenberg. SWECSA har bland annat projekterat tomterna, VA och Väg. I projektet slut bistår vi även med lantmäteriförrättningen.

Parkeringsutredning Marknadsplatsen

Swecsa AB har på uppdrag av Ulricehamns kommun utfört en parkeringsutredning för detaljplan Del av Bogesund 1:86 ”Marknadsplatsen”. Det PM SWECSA tagit fram utreder översiktligt parkeringsbehovet för Del av Bogesund 1:86 ”Marknadsplatsen” efter exploateringen av ett nytt kulturhus på fastigheten. Utredningen syftar till att ta fram ett parkeringstal utifrån underlag tillhadahållen av kommunen, för scenario […]

Ulricehamn – Trafikutredning

SWECSA AB har på uppdrag av Ulricehamns kommun utfört en trafikutredning längs Falköpingsvägen/riksväg 26 i Ulricehamn. Utredningen utgör översiktligt underlag för framtida projektering och inkluderar kapacitetsberäkningar för samtliga korsningspunkter utmed sträckan. För korsningspunkter med otillräcklig kapacitet arbetas åtgärdsförslag fram. Trafikutredningen utgör en betydande del av kommunens övergripande planering för infrastrukturutveckling och trafiksäkerhet. Via trafikutredningen kan […]

Tvååkers pastorat – Geoteknik

SWECSA AB har på uppdrag av Bertil Svederberg Gräv AB utfört en geoteknisk undersökning inför mark- och grundläggningsarbeten på fastigheten Tvååker 19:17, Varberg. Utredningen syftar till att dokumentera geotekniska förutsättningar och rekommendera lämpliga grundläggningsmetoder. På fastigheten planerar Tvååkers församling uppföra en maskinhall med tillhörande laddningsstolpar för elfordon. Markarbetena kring den planerade byggnaden omfattar asfaltering, VA-anslutning, […]

Sandsjön – Översvämningsutredning och Geoteknik

SWECSA AB har på uppdrag av Svenljunga kommun utfört en översvämningsutredning på och kring en fastighet i Sandsjön. Utredningen syftar till att bedöma huruvida det utredda områdets befintliga dagvattenhantering har uppenbara brister, och om breddningen av angränsande väg har resulterat i förändringar som i sin tur kan utgöra risker för den utredda fastigheten. Uppdraget omfattande […]