Gnosjö – PFAS Utredning

SWECSA AB har på uppdrag av Gnosjö kommun utrett framtida behov gällande rening av PFAS i utgående dricksvatten från Åsenhöga vattenverk. Utredningen behandlar en översikt av PFAS i Gnosjös grundvatten/råvatten och hur rening av utgående dricksvatten kan ske. Vidare behandlas uppskattade kostnader för åtgärder, skötsel- och driftsplan samt identifiering av reningsbehov.

Genom att fokusera på rening av utgående dricksvatten från Åsenhöga vattenverk kan en proaktiv strategi för hantering och minimering av hälso- och miljöpåverkningar av PFAS-föroreningar tas fram. Vidare ger utredningen en grundlig identifiering av reningsbehoven vilket möjliggör strategisk och effektiv hantering av PFAS-föroreningar. Genom att integrera utredningens resultat i kommunens långsiktiga vattenplanering kan Gnosjö aktivt arbeta för att förbättra och skydda vattenkvaliteten för dess invånare.