Skredutredning Ronneby

SWECSA AB har på uppdrag av Acasa Bostad AB att utföra geotekniska beräkningar och en skredutredning inför nybyggnation av bostäder, i Ronneby. Beräkningarna avser både permanent- och byggskede.

Inom fastigheten Kv Kilen 5 planeras nybyggnation av flerbostadshus med parkeringsområden, småvägar samt lekplatser. Byggnaderna planerar att grundlägga med spetsburna pålar.