Ställverksbyte Kolbäck-Dingtuna Geoteknik

SWECSA AB har på uppdrag av Trafikverket att utföra en geoteknisk undersökning inför nybyggnation av nya teknikbyggnader såsom kiosker, kurar, skåp som ersätter befintliga teknikbyggnader som rivs för rubricerat projekt.

En markmiljöinventering, MMI, utförs för att undersöka förekomst av kända föroreningar samt utifrån detta utföra en riskbedömning och bedöma eventuellt behov av miljötekniska fältundersökningar för att kunna hantera projektets massor på ett ändamålsenligt sätt enligt lagstiftning.

Sträckan Kolbäck – Västerås är en del av den dubbelspåriga Mälarbanan. Driftplatsen Kolbäck har även tre anslutande enkelspåriga linjer. Signalställverken modell 85, i Kolbäck och Dingtuna driftsattes båda 1992.