Gislaved 1:27 – Dagvatten- och skyfallsutredning

På uppdrag av Gislaveds kommun utförde SWECSA en dagvatten- och skyfallsutredning för detaljplan Gislaved 1:27, vars syfte var att möjliggöra exploatering av en ny simhall. Utredningen omfattade kartläggning av avrinningsområden, recipientpåverkan, dagvattenflöden, flödessimuleringar, åtgärdsförslag samt konsekvenser av föreslagna åtgärder.

I utredningen beräknades dimensionerande dagvattenflöden före och efter exploatering för att identifiera ett fördröjningsbehov. Vidare användes det webbaserade verktyget ScalGo Live för att lokalisera lokala ansamlingspunkter och rinnvägar för dagvatten.