Tvååkers pastorat – Geoteknik

SWECSA AB har på uppdrag av Bertil Svederberg Gräv AB utfört en geoteknisk undersökning inför mark- och grundläggningsarbeten på fastigheten Tvååker 19:17, Varberg. Utredningen syftar till att dokumentera geotekniska förutsättningar och rekommendera lämpliga grundläggningsmetoder. På fastigheten planerar Tvååkers församling uppföra en maskinhall med tillhörande laddningsstolpar för elfordon. Markarbetena kring den planerade byggnaden omfattar asfaltering, VA-anslutning, fiber och ny elkraft.