Våra Tjänster

Företaget

SWECSA är ett konsultbolag inom anläggningsteknik med specialisering inom geoteknik, mark och VA. Genom att gå i spetsen för hållbarhet erbjuder vi konkurrenskraftiga lösningar. Med våra värderingar och en attraktiv affärsmodell bidrar vi till att skapa en hållbar framtid för kunder och samhället och samtidigt skapa värde för aktieägarna.

SWECSA Sweden drivs av nytänkande lösningar och tror på att ge tillbaka till samhället. Som privatägt bolag har vi möjligheten att leva efter våra värderingar och arbeta långsiktigt med att skapa hållbara samhällen där människor och miljö blomstrar.

Vi verkar på våra lokala marknader med stöd av svensk expertis. Som tekniska experter och strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker, konstruktörer och projektledare. Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri och & Transport & Infrastruktur

Geoteknik

Vi anpassar uppdragen efter den specifika geologin, de geotekniska möjligheterna och era önskemål.

 • Utredningar i tidiga planeringsskeden
 • Geotekniska fältundersökningar
 • Geotekniska laboratorietjänster
 • Geofysiska undersökningar
 • Projektering av grundläggning, jordförstärkning, stödkonstruktioner
 • Kvalificerade geotekniska beräkningar
 • Riskanalyser

Mark

Vi har en kombination av stor kunskapsbredd och spetskompetens inom Väg, gata och mark.

 • Förstudie väg
 • Detaljprojektering väg
 • Maskinstyrningsmodeller
 • Förstudie villa, industri och jvg område
 • Detaljprojektering villa, industri och jvg område
 • Relationshandlingar

VA (Vatten och avloppsteknik)

Utredningar av vatten- och avloppssystem tex. förnyelseplanering

 • Projektering av vatten-, spillvatten-, dagvatten- och fjärrvärmesystem.
 • Vattentjänstplaner
 • Dagvattenutredningar
 • Utredning rening ex: PFAS
 • Förfrågningsunderlag
 • Förstudie vid exploatering

 

Miljöutredningar

Specialister inom miljötekniska utredningar för alla skeden inom exploatering, anläggning & byggnation. Provtagningar, riskbedömningar analyser, åtgärds bedömning och rapport. 

Byggledning/ Besiktning

Erfarna Byggledare, Besiktningsman och Handläggare inom mark/ vägbyggnad, VA, betong , hamnar industri, deponier. Behörighet för platsgjutning av betong utförandeklass 1 
Besiktning inom entreprenadtjänster

Uppdragsledning

Utredningar av vatten- och avloppssystem tex. Gedigen kunskap i mark/va/vägbyggnad, entreprenadjuridik, mängdreglering och kostnadskalkylering.

Plan

Vi erbjuder tjänster inom detaljplan, exploatering, översiktsplaner och planprogram. 

Landskap

Landskapsmodellering, gestaltning och skisser för utemiljöer, lekplatser och offentliga ytor.

Trafik

Expertis inom alla olika trafikfrågor. Trafikutredningar, trafikmodeller, TA-planer och projektering för olika projekt inom Trafik. 

Entreprenadssakkunnig

Entreprenadsakunniga med vana att ta fram kalkyler samt mängdberäkningar, framtagande av förfrågningsunderlag för rivningsentreprenader

Framtagande av FFU

SWECSA har stor erfarenhet av att ta fram kompletta förfrågningsunderlag för utförande samt totalentreprenader med ett helhetsåttagande mot kund

Mätningsteknik

Tjänster inom inmätning för grundkarta och nybyggnadskarta samt husutsättning. 
Personal med mät klass behörighet 1 enligt Trafikverket.