Vindbryggan 3 – Geo & Dagvatten

Kulturmiljö Halland har fått i uppdrag av Maria Hellekant, Macra Fastigheter AB, att genomföra en kulturhistorisk utredning över fastigheten Vindbryggan 3 i samband med planläggning.

Utredningen skall visa vilka kulturhistoriska värden som kan komma att påverkas vid en exploatering samt innehålla ett utlåtande kring kommande bebyggelse inom fastigheten.

Fastigheten, som utredningen omfattar, är bebyggd med tre byggnader; hotellets huvudbyggnad samt två gårdshus.