Anderstorp 9:233, Bro till Bro – Dagvatten- och skyfallsutredning

SWECSA AB har på uppdrag av Gislaveds kommun utfört en dagvattenutredning med skyfallskartering för detaljplan Bro till Bro, Anderstorp 9:233. Utredningens syfte var att möjliggöra exploatering av en ny simhall och omfattade kartläggning av avrinningsområden, recipientpåverkan, dagvattenflöden, flödessimuleringar, åtgärdsförslag samt konsekvenser av föreslagna åtgärder. I utredningen beräknades dimensionerande dagvattenflöden före och efter exploatering för att identifiera ett fördröjningsbehov. Vidare användes det webbaserade verktyget ScalGo Live för att lokalisera lokala ansamlingspunkter och rinnvägar för dagvatten.

Detaljplan Bro till Bro syftar till att möjliggöra bostadsbyggnation och lokaler i Anderstorp centrum. Enligt planförslag ska ett nytt bostadskvarter byggas, vars nuvarande benämning är Bastuberget. Kvarteret består av bostadshus i 4 till 8 våningar med underjordiskt parkeringsgarage, utomhusgym, växthus och näringslivsverksamhet.