Referensprojekt

Lindholmshamnen Kv Futura, Göteborg

Swecsa har på uppdrag av Markentreprenören HTE Produktion AB anlitats som platsgeotekniker under tiden för grundläggningsarbetena. Våra geotekniska experter samarbetar dagligen med Riksbyggen, Brixly och flertalet mät experter från diverse organisationer för att möjliggöra grundläggningen för planerad byggnation. Grundläggningens komplexa förhållanden och stora utmaningar utmärker våra experters driv och kunskap inom området. Våra experter ansvarar för studier av markrörelser, omgivningspåverkan orsakade av spontning, ca 600 pålar (56 m långa) avancerade beräkningar av mätningsresultat, planering av pålningsordning och proppdragningar.

Kvarter Futura består av tre sammanhängande byggnader, varav den största har åtta våningar med lägenheter inklusive entréplan med kommersiella lokaler. Under huset finns källare och under innergården ligget ett garage. Totalt blir det 197 lägenheter fördelade på 7 st huskroppar varierande mellan 3 och 8 våningar.

Gullbrandstorp, Halmstads kommun

Fastighets AB Gullbrandsstaden planerar bygga nya flerbostadshus i Gullbrandstorp, Halmstads kommun. Swecsa har utfört detaljerade geotekniska undersökningar och utredningar inför detaljplan av fastigheten och tagit fram förutsättningar för vidare projektering.

Hallands hamnar, Varbergs hamn

SWECSA AB byggledning utredning och tekniskt stöd mark/ VA

ÅVC Sandladan

Återvinningscentralen (ÅVC) Sandladan i Falkenbergs kommun planeras att byggas ut. ÅVC:n är belägen i norra Falkenberg. SWECSA:s uppdrag innefattar:

 • Framtagande av förfrågningsunderlag för utbyggnad av ÅVC.
 • Mätning.
 •  Byggledning

Kv Kilen Ronneby

Acasa Bostad AB planerar att bygga flerbostadshus i Ronneby. Swecsa:s specialist geotekniker har utfört detaljerade geotekniska undersökningar samt en skredutredning av fastigheten m.h.t. de rådande geologiska utmaningarna och planerad grundläggning.
Efter ett välplanerat arbete kunde Swecsa tillsammans med vår beställare fastställa de goda byggnationsmöjligheter och vi levererade som vanligt med högkvalitet.

Stafsinge 6:10

SWECSA har i uppdrag att ta fram förhandsbesked inför avstyckning av tomter åt Git Spång AB

Stora tomter på ca 3300 kvm, som gör det möjligt att vara självförsörjande på grönsaker genom egen odling samt ha plats för eget växthus.

Intresset för denna typ av boende ökar starkt, det kan beskrivas som mini torp där människor bor och odlar, behovet av att arbeta på distans och önskan att ha ett boende där även en arbetsplats för hemarbete finns


Ullared Gekås

SWECSA har i uppdrag åt Gekås AB utföra besiktningar för mark VA samt teknisk rådgivning i diverse uppdrag.

Kv. Vulcanus 

SWECSA har i uppdrag att inventera externa ledningar inför fältundersökning, geotekniska laboratorieanalyser på provtagningar med avseende på jordartsklassificering, redovisning av fältundersökning samt laboratorieresultat, framtagning av tekniska bilagor samt geotekniska ritningar och utvärdering av mark/fält där resultatet samt parametrar redovisas åt CivilsCon.

Förutsättningarna samt underlagen för uppdraget är planbeskrivning, konstruktionsritningar, nybyggnadskarta och interna ledningar.

Ramböll, TRP Vellinge S

SWECSA har i uppdrag att utföra en detaljerad geoteknisk fältundersökning, inventering av externa ledningar och geotekniska laboratorieanalyser på provtagningar med fokus på jordsklassificering. Andra obligatoriska mål var att:

 • Redovisa laboratorieanalysen samt fältundersökningen.
 • Framtagning av tekniska bilagor och geotekniska ritningar.
 • Utvärdering av mark/fält data och redovisning av resultat samt parametrar.

OPTO Hässleholm 

SWECSA har i uppdrag att ta fram underlag till OPTO 2.0
Konsulten ansvarar för alla ingående moment för följande områden/delar i uppdraget:

 • Fältgeoteknik, Geoteknik, Markmiljö provtagning, Mät, Mark, Geoteknisk laboration.

Tillberga järnvägsanpassning 

SWECSA har i uppdrag att göra en broliknande konstruktion över Tillbergas järnväg och denna anpassning består av:

 • Inventering av förvaltningsdata och kanalisation.
 • Mätningar för data och mark.
 • Geotekniska analyser på jord och mark.
  Några projektmål är att bidra till minskning av utsläpp, en säker arbetsmiljö och att trafiken inte ska störas annat än planerade tider.

Utbildning – Geoteknik 

SWECSA har i uppdrag att införa en utbildning där det krävs en del förberedelser som sammanfattas nedan:

 • Skapa utbildningsmaterial i form av en bok som delas ut till samtliga deltagare.
 • Skapa en presentation specifikt avsedd för utbildningen.
 • Förberedelser och planering.
 • Möten och kommunikation.
 • Framtagning av diplom till samtliga deltagare.

Svärdet 6 – Geoteknik 

SWECSA har i uppdrag av Bertil Svederberg Gräv AB att utföra en geoteknisk undersökning inför nybyggnation av flerfamiljshus på fastigheten Svärdet 6 (Möllegatan 16) i Falkenberg kommun.
I undersökningen av nybyggnationen av flerfamiljshus ingår följande:

 • Jordlagersundersökning.
 •  Stabilitetsundersökning.
 • Beräkningsförutsättningar för laster och lasteffekter.
 • Jordschakt.

Ramböll, Nobina Laddstationer 

SWECSA har i uppdrag att etablera en laddanläggning för Elbussar Malmö.
Uppdraget består av följande process:

 • Besiktning för markarbetet.
 • Dagvattenutredning ska beaktas.
 • Kontroll mot Detaljplan.
 • Anslutning mot befintliga höjder kontrolleras.
 • Samordning med andra teknikområden, såsom projekterad VA samt kontroll över befintlig VA.

Mälarenergi FJV – Grundvatten 

SWECSA har i uppdrag av FVB Sverige AB att utföra en undersökning av grundvatten inom området Råby i samband med FJV-arbeten inom GC-väg Råby.
Uppdraget består av följande delar:

 • Geotekniska förhållanden där undersökningsområdet anger jorddjup.
 • Undersökningar för jordlagerföljd där man ser växtlighet samt lera på friktionsjord.
 • Geohydrologiska förhållanden där man ser grundvattennivåerna.
 • Stabilitetsförhållanden där man undersöker ifall marken har goda grundläggningsförutsättningar.

Ställverksbyte Kolbäck-Dingtuna Geoteknik 

SWECSA AB har på uppdrag av Trafikverket att utföra en geoteknisk undersökning inför nybyggnation av nya teknikbyggnader såsom kiosker, kurar, skåp som ersätter befintliga teknikbyggnader som rivs för rubricerat projekt.

En markmiljöinventering, MMI, utförs för att undersöka förekomst av kända föroreningar samt utifrån detta utföra en riskbedömning och bedöma eventuellt behov av miljötekniska fältundersökningar för att kunna hantera projektets massor på ett ändamålsenligt sätt enligt lagstiftning.

Sträckan Kolbäck – Västerås är en del av den dubbelspåriga Mälarbanan. Driftplatsen Kolbäck har även tre anslutande enkelspåriga linjer. Signalställverken modell 85, i Kolbäck och Dingtuna driftsattes båda 1992.

Vindbryggan 3 – Geo & Dagvatten 

Kulturmiljö Halland har fått i uppdrag av Maria Hellekant, Macra Fastigheter AB, att genomföra en kulturhistorisk utredning över fastigheten Vindbryggan 3 i samband med planläggning.

Utredningen skall visa vilka kulturhistoriska värden som kan komma att påverkas vid en exploatering samt innehålla ett utlåtande kring kommande bebyggelse inom fastigheten.

Fastigheten, som utredningen omfattar, är bebyggd med tre byggnader; hotellets huvudbyggnad samt två gårdshus.

Drevet 1 – plattbelastning 

SWECSA har i uppdrag att utföra geotekniska plattbelastningsförsök med upprättande av ett PM inför vidare grundläggningsarbete för 2 stycken planerade logistikhallar med lager och kontor i Helsingborg.
Det planerade arbetet i uppdraget sammanfattas nedan:

 • Geotekniska plattbelastningsförsök.
 • Utvärdering av tekniska fältdata.
 • Utvärdering av planerad byggnation.

Utbildning Geoteknik – Göteborg 

SWECSA har i uppdrag att utbilda samtliga deltagare inom geoteknik där det krävs en del förberedelser som sammanfattas nedan:

 • Skapa utbildningsmaterial i form av en bok.
 • Förberedelser och planering.
 • Möten och kommunikation.
 • Skapa en presentation specifikt avsedd för utbildningen.
 • Framtagning av diplom till samtliga deltagare.

Utbildningsagendan består av beskrivning och presentation av geologi, geotekniska fältmetoder, geoteknisk undersökning, grundläggning och stödkonstruktioner och omgivningspåverkan.

Kirseberg – Lab 

SWECSA har i uppdrag att utföra en laboratorieundersökning med standarder och metodbeskrivningar som sammanfattas nedan:

 • Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2018.
 • Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3.
 • Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2.
 • Gödningsförlust 1000°C.
 • Skjuvhållfasthet – konförsök enligt SS 027125, utgåva 1.
 • Skrymdensitet enligt SS027114, utgåva 2.

Vindbryggan 7 – Miljöteknik 

SWECSA AB har på uppdrag av Jana Fastigheter AB att utföra en miljöteknisk samt geoteknisk undersökning inför planerad installation av bergvärme utanför fastigheten Vindbryggan 7 (Norra vägen 9) i Halmstad kommun.
De genomförda geo- och miljöundersökningarna har i grova drag omfattat följande:

 • Historisk inventering och tidigare undersökningar.
 • Fältundersökning och laborationsanalyser.
 • Redovisning av geotekniska förhållanden och bergnivåer.
 • Utvärdering av föroreningssituation.
 • Bedömning och slutsats.

Södra Cell Värö, Deponi 

Södra cell är ett område i Värö, där det finns ett pappersbruk där det byggs ut en ny deponi i flera etapper. SWECSA AB har i uppdrag att kontrollera deponin i samband med återställande/skulptering av deponin i form av projektering.

Skredutredning Ronneby 

SWECSA AB har på uppdrag av Acasa Bostad AB att utföra geotekniska beräkningar och en skredutredning inför nybyggnation av bostäder, i Ronneby. Beräkningarna avser både permanent- och byggskede.

Inom fastigheten Kv Kilen 5 planeras nybyggnation av flerbostadshus med parkeringsområden, småvägar samt lekplatser. Byggnaderna planerar att grundlägga med spetsburna pålar.

Fyllinge 20:582 – Geoteknik

Stadsnyckeln har för avsikt att uppföra två byggnader med kontor och lager på fastigheten Fyllinge. Hus 1 på ca 1 100kvm BTA kommer ha Anticimex som hyresgäst.

Hus 2 på ca 1 500kvm BTA har i dagsläget ingen hyresgäst. SWECSA AB genomförde geotekniska undersökningar på marken där insamling av data genomfördes inför byggnation.

Lokstallarna, kontor Halmstad

SWECSA AB har genomför besiktningar av mark och VA för lokstallarna i Halmstad, detta innefattar projektering av VA samt geologiskdata insamling för markanalysen.

Sättningskontroller SKÅR-Geoteknik


SWECSA AB har genomfört mätningar åt Abesikting AB. Detta för att kontrollera om sättningar eller deformationer uppkommit.

Gärdet Ronneby-Geoteknik

Ronneyby kommun undersöker om det är lämpligt att exploatera bostäder, va-ledningar samt pumpstationer. SWECSA AB reder ut de geotekniska förutsättningarna för detta.