Ulricehamn – Trafikutredning

SWECSA AB har på uppdrag av Ulricehamns kommun utfört en trafikutredning längs Falköpingsvägen/riksväg 26 i Ulricehamn. Utredningen utgör översiktligt underlag för framtida projektering och inkluderar kapacitetsberäkningar för samtliga korsningspunkter utmed sträckan. För korsningspunkter med otillräcklig kapacitet arbetas åtgärdsförslag fram.

Trafikutredningen utgör en betydande del av kommunens övergripande planering för infrastrukturutveckling och trafiksäkerhet. Via trafikutredningen kan en tydlig bild av trafikflöde längs sträckan skapas, vilket påvisar hur framkomligheten och säkerheten för samtliga trafikanter utvecklas i framtiden. Genom att integrera trafikutredningens resultat i den långsiktiga infrastrukturplaneringen kan Ulricehamns kommun möta behoven hos både invånare och näringsliv, till följd av pågående detaljplanearbeten i området.