Swcesa har på uppdrag av Gislaveds kommun konsulterat i framtagande av en ny vattentjänstplan. Swecsa har bland annat tagit fram skyfallsområden, översvämningsområden, utbyggnadsplan och kartbilagor.