Anderstorp 9:233, Bro till Bro – Dagvatten- och skyfallsutredning

SWECSA AB har på uppdrag av Gislaveds kommun utfört en dagvattenutredning med skyfallskartering för detaljplan Bro till Bro, Anderstorp 9:233. Utredningens syfte var att möjliggöra exploatering av en ny simhall och omfattade kartläggning av avrinningsområden, recipientpåverkan, dagvattenflöden, flödessimuleringar, åtgärdsförslag samt konsekvenser av föreslagna åtgärder. I utredningen beräknades dimensionerande dagvattenflöden före och efter exploatering för att […]

Vattentjänstplan, Gislaveds kommun

Swcesa har på uppdrag av Gislaveds kommun konsulterat i framtagande av en ny vattentjänstplan/reviderad VA-plan. Swecsa har bland annat tagit fram skyfallsområden, översvämningsområden, utbyggnadsplan och kartbilagor.  

Lindholmshamnen Kv Futura, Göteborg

Swecsa har på uppdrag av Markentreprenören HTE Produktion AB anlitats som platsgeotekniker under tiden för grundläggningsarbetena. Våra geotekniska experter samarbetar dagligen med Riksbyggen, Brixly och flertalet mät experter från diverse organisationer för att möjliggöra grundläggningen för planerad byggnation. Grundläggningens komplexa förhållanden och stora utmaningar utmärker våra experters driv och kunskap inom området. Våra experter ansvarar […]